This is an example of a HTML caption with a link.

Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Vymedzenie základných pojmov:

1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad meno, priezvisko, druh a adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, email, tel. č., podpis, ale aj lokalizačné údaje, či online identifikátor. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2. Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.

3. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje a určí účely a prostriedky spracúvania. Prevádzkovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt. Prevádzkovateľ sa odlišuje od iných subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje (napr. sprostredkovateľ) tým, že určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom je vaša firma.

4. Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na základe jeho poverenia. Sprostredkovateľom je napríklad externý účtovník, ktorý pre vás spracúva osobné údaje za účelom vedenia účtovníctva.

5. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú napr. vaši zamestnanci, zákazníci alebo osoby, ktoré vám dali súhlas na zasielanie newslettera.

6. Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podľa určitých kritérií na vymedzený účel.


Základné ciele prevádzkovateľa

1. Pri spracúvaní osobných údajov sa snažíme dodržiavať nasledovné ciele:

a) dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov;

b) spracúvanie osobných údajov na niektorom z právnych základov;

c) spracúvanie len nevyhnutných osobných údajov na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania osobných údajov;

d) uchovávanie osobných údajov len po nevyhnutnú dobu;

e) informovanie zákazníkov o spracúvaní osobných údajov vo firme;

f) zabezpečenie mlčanlivosti zamestnancov;

g) dodržanie zákonných podmienok pri poverení sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov;

h) prijatie primeraných bezpečnostných opatrení.


Základné zásady

1. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:

a) zásada zákonnosti

Osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V rámci tejto zásady máme za povinnosť dotknutú osobu informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spracúvať v súlade s týmito informáciami. Spracúvať osobné údaje môžeme len na niektorom z právnych základov stanovených GDPR, pričom sme povinný dodržiavať nie len GDPR a zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z. z. ale aj iné relevantné právne predpisy.

b) zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Ďalej spracúvať takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.

c) zásada minimalizácie údajov

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Nemôžete spracúvať také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu.

d) zásada správnosti

Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak zistíme, že osobné údaje nie sú správne, musíme prijať všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.

e) zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje spracúvame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Keď sa spracúvanie na daný účel skončí, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

f) zásada integrity a dôvernosti

Sme povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame. Za týmto účelom príjmeme primerané technické a organizačné opatrenia, ako napríklad šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

g) zásada zodpovednosti

Skutočnosť, že spracúvame osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a dodržiavame všetky svoje povinnosti, sme povinný zdokumentovať, aby sme vedeli splnenie jednotlivých povinností preukázať v prípade kontroly.

Vaše práva

V zmysle § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. , ktoré upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Touto cestou Vás informujeme, aké osobné údaje o Vás spracúvame. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu si môžete prečítať, aké máte práva a čo môžete od našej spoločnosti požadovať.


a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme, prípadne zašleme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.


b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.


c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

• odvoláte svoj súhlas;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;


d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.


e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.


f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

• vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Tieto práva môžete uplatniť :

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

• emailom na: manager@florianov-dvor.sk

• na adrese sídla spoločnosti:

SS-GROUPE, s.r.o.
Pleš č.88
985 31 Rapovce

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.